DIAGNOZA FUNKCJONALNA

Diagnoza funkcjonalna (badanie profilu psychoedukacyjnego) ma na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwojowych. Określa mocne i słabe strony dziecka, wskazuje deficyty oraz potencjał rozwojowy. Doskonale nadaje się do konstruowania programów terapeutycznych dla dzieci wymagających wspomagania rozwoju. Diagnoza ta posiada wystandaryzowane pomoce do badania i precyzyjnie sformułowane pytania. Wszystkie części diagnozy posiadają odpowiednie formularze do wykreślania profilu rozwoju.

Na proces diagnostyczny składają się następujące procedury:
• wywiad z rodzicami,
• obserwacja swobodnej zabawy dziecka z rodzicami,
• obserwacja kierowana dziecka (od 2 do 4 spotkań),
• przekazanie wyników diagnozy w formie omówienia.

Po zakończeniu procesu diagnostycznego rodzic otrzymuje szczegółowy raport z przeprowadzonego badania.
Nasi terapeuci mają certyfikat uprawniający do diagnozowania.